Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.ODPIERWSZEGOWLASCICIELA.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług świadczonych przez serwis
IV. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Obowiązki użytkownika
VI. Warunki publikacji ogłoszeń w serwisie
VII. Warunki zawierania umów za pośrednictwem serwisu
VIII. Własność intelektualna
IX. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
X. Postępowanie reklamacyjne
XI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.odpierwszegowlasciciela.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Anetę Brzostek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AIPIX Aneta Brzostek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zaciszna 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 8521603797, REGON: 360440160, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@odpierwszegowlasciciela.pl, tel. (+48) 509 237 116
2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:
3.1. rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
3.2. warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3.3. obowiązki Użytkownika,
3.4. tryb postępowania reklamacyjnego,
3.5. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Serwisu pod adresem www.odpierwszegowlasciciela.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem www.odpierwszegowlasciciela.pl użyte są w celach informacyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. USŁUGODAWCA (OPERATOR) – Aneta Brzostek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AIPIX Aneta Brzostek, ul. Zaciszna 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 8521603797, REGON: 360440160.
2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.
3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
4. SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.odpierwszegowlasciciela.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.
5. STRONY – Użytkownik oraz Usługodawca.
6. SPRZEDAJĄCY – Użytkownik, oferujący Produkt na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu.
7. KUPUJĄCY – Użytkownik kupujący od Sprzedającego Produkt wystawiony na sprzedaż w Serwisie.
8. PRODUKT – udostępniona w Serwisie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem ogłoszenia Użytkownika.
9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym, a Sprzedającym.
10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. przeglądanie oraz dodawanie ogłoszeń,
1.2. korzystanie z Newslettera.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis ma charakter nieodpłatny.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dodawaniu ogłoszeń w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą publikacji ogłoszenia albo zaprzestania jego publikowania przez Użytkownika.
2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
3.1. zamieszczać informacje oraz pliki,
3.2. opisywać umieszczone przez siebie pliki.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
4.1. komputer z dostępem do Internetu,
4.2. dostęp do poczty elektronicznej,
4.3. przeglądarka internetowa,
4.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu określonych plików lub jakichkolwiek innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia takich treści (np. plików, komentarzy) lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części treści publikowanych przez Użytkownika. W szczególności nie zostaną umieszczone treści zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.), obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W SERWISIE
1. Użytkownik (Sprzedawca) dodaje ogłoszenie dotyczące sprzedaży Produktu.
2. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii, do której oferowany na sprzedaż Produkt najlepiej pasuje.
3. Administrator może przenieść ogłoszenie do innej kategorii.
4. Administrator zastrzega sobie prawo po poinformowaniu Użytkownika, do usunięcia ogłoszenia, gdy nie spełni wymogów lub narusza Regulamin.
5. Ogłoszenia są sortowane standardowo, od najnowszych do najstarszych.
6. Ogłoszenia nie spełniające warunków opisanych w Regulaminie nie będą publikowane w Serwisie.
7. Wszystkie treści (ogłoszenia) opublikowane w Serwisie stanowią własność Użytkowników, którzy je opublikowali. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika.
8. Treści (ogłoszenia) opublikowane przez Użytkowników mogą zostać usunięte na podstawie zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawnym charakterze przez Usługodawcę. Tryb postępowania, związanego z zawiadomieniem Usługodawcy został opisany z rozdziale X Regulaminu.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedający i Kupujący.
2. Ogłoszenia dotyczące Produktów w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Serwis nie pośredniczy w Umowie Sprzedaży i nie jest stroną postępowania reklamacyjnego.
4. Pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji, ponoszą Użytkownicy zaangażowani w daną umowę.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odpierwszegowlasciciela.pl
1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
2. Zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści opublikowanej w Serwisie.
2.1. Zawiadomienie związane z bezprawnym opublikowaniem treści przez Użytkownika w Serwisie może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odpierwszegowlasciciela.pl
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać dane kontaktowe tj. imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres zamieszczania.
2.3. Powyższa wiadomość musi być wiarygodna co oznacza, że musi zawierać dane opisane w ppkt. 2.2 oraz:
 oryginał zdjęcia znajdujące się w Serwisie tj. pliku pozyskanego bezpośrednio z aparatu i nie poddanego żadnej obróbce, lub
 podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z żądaniem usunięcia zdjęcia.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie zgłoszenia jest wysyłana na adres e-mail zgłaszającego.

XI. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@odpierwszegowlasciciela.pl
1.3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
3. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.